Ohjelmatiedot
Uusi hallintolaki
Uusi Hallintolaki - opetusohjelma käsittelee 1.1.2004 voimaan astunutta uudistettua hallintolainsäädäntöä. Hallintolain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioissa sekä hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti, puolueettomasti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin.

Opetusohjelma on tarkoitettu kaikille hallinnon asiakkaille, valtion ja kunnallisten viranomaisten sekä itsenäisten julkisoikeudellisten virastojen ja laitoksien henkilöstön opetus-, täydennys- ja perehdyttämiskoulutusmateriaaliksi.

Opetusohjelma käsittelee mm. viranomaisten toimintaan yleisesti sovellettavia hyvän hallinnon oikeusperiaatteita, harkintavaltaa ohjaavia keskeisiä periaatteita, asioinnin järjestämisen lähtökohtia jotka olennaisesti vaikuttavat yksityisen asemaan ja oikeussuojaan hallinnollisessa päätöksenteossa. Lisäksi ohjelmassa käsitellään asianosaisaseman perusteita, hallintoasian vireille tuloa ja asian käsittelyä koskevia säännöksiä, asiakirjojen lähettämiseen ja tiedoksiantoon liittyviä menettelyvaatimuksia, hyvää kielenkäyttöä sekä velvollisuutta asiakkaiden neuvomiseen jne.

Opetusohjelmassa "Uusi Hallintolaki" käsitellään mm. seuraavia aiheita…

Hallintolain t
arkoitus ja soveltamisala Soveltamisalan rajoitukset
Suhde muuhun kansalliseen
lainsäädäntöön ja Eurooppa-oikeuteen Hyvän hallinnon perusteet ja oikeusperiaatteet (mm. palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus)
Asianosaisasema ja puhevallan käyttäminen (mm. asiamiehen ja avustajan salassapito)
Asiakirjan lähettäminen viranomaisille ja hallintoasian vireille tulo (mm. asiakirjan sisältö ja lähettäjän vastuu)
Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset (mm. käsittelyn viivytyksettömyys ja julkisuus)
Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen (mm. selvittämisvelvollisuus ja selvityspyyntö)
Asian ratkaiseminen (mm. päätöksen muoto ja sisältö, päätöksen perusteleminen ja ohjeet oikaisukeinosta)
Päätöksessä olevan virheen korjaaminen (mm. asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen)
Yleiset säännökset tiedoksiannosta (tiedoksiantovelvollisuus ja –tavat)
Tiedoksiannossa noudatettava menettely (mm. tavallinen ja todisteellinen tiedoksianto)
Erilaiset säännökset (mm. kulut ja todistelukustannukset)
Mediakortti:

Ohjelman asiantuntijatahot:

Lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, Oikeusministeriö
Julkisoikeuden professori Heikki Kulla, Turun Yliopisto
Jean Monnet - oppituolin haltija Pertti Eilavaara,
Lapin YliopistoKäräjätuomari Jussi Nilsson, Helsingin käräjäoikeus


Tuotenumero: 100117
Kategoria: Yhteiskunta
Tuotantovuosi:
Kesto: 45 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi