Ohjelmatiedot
Tunnista asumisturvallisuuden riskitekijät
Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkkejä hyödyntäen asumisturvallisuutta vaarantavia palo-, kaatumis- ja muiden tapaturmien riskitekijöitä. Ohjelman kokonaistavoitteena on edistää asumisturvallisuutta ja ennaltaehkäistä asumiseen liittyviä tapaturmia.

Ohjelman kantavina teemoina ovat vastuu asumisturvallisuudesta ja ympäristöstä. Opetusohjelma on tarkoitettu opetus-, koulutus-ja täydennyskoulutusmateriaaliksi kuntien sosiaali-, terveys-ja ympäristötoimeen, terveydenhuoltoyksiköille, sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottajille sekä neuvontakäyttöön kunnan muihin yleisiin asiointipaikkoihin.

Taustaa

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n mukaan suomalaisille sattuu vuosittain 3 000 kuolemaan johtanutta ja 800 000 fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa. Tapaturmakuolemista lähes 90 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan vuosittain noin 3-4 miljardia euroa. Asumisen yhteydessä syntyvät tapaturmat ovat siis suuri kansanterveys ja kansantaloudellinen ongelma ja ne alentavat ihmisten terveyttä ja toimintakykyä.

Valtioneuvoston hyväksymän Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan kansalaisten turvallisuutta edistävät mm. turvallinen koti-, ja asuinympäristö. Keskeisenä kehittämishaasteena ohjelmassa on erityisryhmien asumisturvallisuus. Erityisryhmiksi voidaan määritellä ikääntyneet, joiden toimintakyky on ikääntymiseen liittyvien erilaisten vaikutusten vuoksi alentunut, vammaiset, psyykkisesti tai fyysisesti sairaat sekä päihteiden ja lääkkeiden liikakäyttäjät Yhteisenä tekijänä kaikille ryhmille on toimintakyvyn heikkeneminen niin, että se voi aiheuttaa vaaratilanteita päivittäisissä tilanteissa asumisympäristössä tai vaikeuttaa pelastautumista asunnosta hätätilanteessa.

Asumisturvallisuus on kaikille ihmisille tärkeä asia

Muun muassa väestön ikääntyminen, erityisryhmien tarpeet ja lisääntyvä talotekniikka tulevat jatkossa lisäämään asumisen turvallisuustarpeita kerros-, rivi- ja pientaloasumisessa. Erityisryhmien asumisturvallisuuden edistäminen on yhteiskunnallisesti tärkeä haaste kuntien kaikien toimialojen ja kuntien ulkopuolisisten organisaatioiden työntekijöille. Ihmisten turvallista asumista tuetaan moniammatillisella yhteistyöllä, asumisturvallisuuteen liittyvillä järjestelyillä ja hyvällä suunnittelulla. Mikäli asukas ei itse pysty huolehtimaan turvallisuudestaan, on tärkeää että omaisilla, lähiympäristöllä, kunnan sosiaali- ja terveystoimen työntekijöillä ja muilla mahdollisilla palveluntuottajilla on riittävät valmiudet havaita asumisturvallisuutta vaarantavat tekijät ja tietoa ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

Ohjelmassa käsitellään mm. seuraavia aiheita;

Riskiryhmien toimintakyvyn heikkenemisen vaikutus asumisturvallisuuteen
Fyysisen toimintakyvyn tunnistaminen
Psyykkisen toimintakyvyn tunnistaminen
Sosiaalisen toimintakyvyn tunnistaminen
Kaatumistapaturman riskitekijät
Paloturvallisuuden riskitekijät
Sähköturvallisuuden riskitekijät
Vastuu asumisturvallisuudesta
Esteetön ympäristö
Pelastuslain mukainen ilmoitus-ja auttamisvelvollisuus
Jne.
Mediakortti:

Ohjelman asiantuntijatahoina ovat mm.
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto
Turvatekniikan keskus, TUKES
Terveyden ja hyvinvointilaitos THL
Työterveyslaitos


Tuotenumero: 100120
Kategoria: Asuminen
Tuotantovuosi: 2009
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi