Ohjelmatiedot
Tietosuoja sosiaalihuollossa
Tietosuoja sosiaalihuollossa - ohjelma käsittelee vuoden 2001 alussa voimaan astunutta sosiaalihuollon asiakaslakia (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja luottamuksellista asiakassuhdetta. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus hyvää palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Laki määrittelee myös salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia kysymyksiä. Opetusohjelmassa käsitellään mm. vaitiolovelvollisuutta, salassapitoa ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista sosiaalihuollon asiakaslain mukaan.

Opetusohjelma on tarkoitettu tietopaketiksi järjestöjen, kansalaisten ja viranomaisten käyttöön. Opetusohjelma soveltuu myös opetusmateriaaliksi oppilaitoksille sekä perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen kaikille sosiaalialalla työskenteleville työntekijöille.

Ohjelmassa käsitellään mm.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Yksityisyyden suoja
Sosiaalihuollon järjestäjät ja toteuttajat
Henkilörekisterit
Tiedonsaantioikeus
Tarkastusoikeus ja oikeus korjata tietoa
Salassapito ja vaitiolovelvollisuus
Asiakirjasalaisuus (käsittely ja säilytys)
Tallentamattomat tiedot
Mistä asiakirjoista asiakkaalla on oikeus saada tietoa? (Kopiot sekä rajoitettu kielto)
Suostumus tietojen luovuttamiseen
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Kuinka paljon tietoa voidaan antaa? Salassapitovelvollisuus ja salassapito-oikeus
Kenelle tietoja saa luovuttaa ilman asiakkaan suostumusta?
Tietojen ilmaiseminen työyhteisössä ja sen ulkopuolella
Tietojen luovuttaminen puhelimessa tai sähköpostitse
Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
Seuraamukset ja sanktiot
Asiakkaan ja hänen edustajiensa vaitiolovelvollisuus
Riskitilanteet, joissa salassa pidettävä tieto saattaa lipsahtaa
Muistutuksen ja valituksen tekeminen
Tietosuoja ja itsemääräämisoikeus
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelman asiantuntijat ja yhteistyötahot

Sosiaali- ja terveysmininisteriö
Tietosuojavaltuutetun toimisto


Tuotenumero: 100121
Kategoria: Sosiaalihuolto
Tuotantovuosi: 2009
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi