Ohjelmatiedot
Potilaslaki ja tietosuojaterveydenhuollossa
Ohjelma antaa selkeää ja tärkeää tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) terveyden- ja sairaanhoidossa. Opetusohjelmassa käsitellään mm. potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon, potilaan tiedonsaantioikeutta, itsemääräämisoikeutta, alaikäisen potilaan asemaa ja kiireellistä hoitoa. Ohjelmassa käsitellään myös mm. muistutusmenettelyä, potilasasiakirjojen laatimista, salassapitovelvollisuutta, potilasasiakirjojen ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämistä ja potilasasiamiestoimintaa.

Opetusohjelman tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää potilaan hoitoa ja kohtelua koskevia kysymyksiä sekä edistää potilaiden oikeusturvaa. Opetusohjelmassa käsitellään potilaan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä käytännön esimerkein vaitiolovelvollisuutta, salassapitoa ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia kysymyksiä jne.

"Potilaslaki ja tietosuoja terveydenhuollossa" opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Terveydenhuollon toimintayksiköt
Yksityiset terveydenhuollon palveluja tuottavat yksiköt
avoterveydenhuolto
hoitoon pääsy
kiireellinen hoito
potilaan itsemääräämisoikeus
alaikäinen potilaana
potilasasiakirja ja hoitoon liittyvä muu materiaali
potilasasiakirjamerkinnät
suostumusta tietojen luovuttamiseen
tietojen luovuttaminen ilman potilaan suostumusta
potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapito
potilasasiakirjojen säilytys ja säilytysaika potilastiedosto rekisterissä
potilaan tiedonsaantioikeus
tiedonsaantioikeus ja toimivalta
potilaan tarkastusoikeus ja oikeus korjata tietoa
salassa pidettävien tietojen ilmaiseminen oikeudessa
potilasasiakirjojen hävittäminen
lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus
potilaan tietojen luovuttaminen puhelimessa tai sähköpostitse
vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
seuraamukset ja sanktiot
potilasasiamies terveydenhuollon toimintayksikössä
muistutuksen ja kantelun tekeminen sähköinen asiointi terveydenhuollossa
Mediakortti:

Opetusohjelman tuotanto - ja asiantuntijatahot:

Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Suomen Potilasliitto
Suomen Kuntaliitto
STAKES
Pohjois-Karjalan SHP, Länsi- Pohjan SHP, Itä-Savon SHP, Keski-Pohjanmaan SHP, Kymenlaakson SHP, Päijät-Hämeen SHP, Varsinais-Suomen SHP, Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri, Lapin SHP,
SUPER ja TEHY


Tuotenumero: 100127
Kategoria: Terveys
Tuotantovuosi: 2007
Kesto: 45 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi