Ohjelmatiedot
Julkisuuslaki
Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Ohjelma on tarkoitettu kansalaisille ja yrityksille sekä mm. valtio ja kuntahallintoon, julkisoikeudellisille laitoksille henkilöstön opetus-perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen sekä opetusmateriaaliksi eri alojen oppilaitoksille.

Laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Opetusohjelmassa "Julkisuuslaki" käsitellään mm. seuraavia aiheita…

Yleiset säännökset

Julkisuusperiaate
Lain soveltaminen ja tarkoitus
Viranomaiset ja asiakirja

Asiakirjan julkiseksi tuleminen

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen
Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen
Asiakirjan saattaminen julkisuuteen

Oikeus saada tietoa asiakirjasta

Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta
Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta
Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta

Tiedon antaminen asiakirjasta

Asiakirjan pyytäminen
Asiakirjan antamisesta päättäminen
Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle
Asiakirjan antamistavat

Viranomaisen velvollisuudet edistää tiedonsaantia ja hyvää hallintotapaa

Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen päätöksenteossa
Hyvä tiedonhallintatapa
Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa
Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa
Tietoaineiston tuottaminen pyynnöstä

Salassapitovelvoitteet

Asiakirjasalaisuus
Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen

Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen
Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen
Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen
Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle viranomaiselle
Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen
Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen lakkaaminen
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelmassa mukana olevat asiantuntijat mm.

Lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin (Oikeusministeriö)
Oikeustieteen tohtori, dosentti Petter Kavonius (Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry)Tuotenumero: 100141
Kategoria: Yhteiskunta
Tuotantovuosi: 2008
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi