Ohjelmatiedot
Hyvät ratkaisut ongelmille
Ohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein ajanmukaisia menettelytapoja, kuten romuajoneuvojen, kylmälaitteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointia, keräystä, hyödyntämistä ja tuottajavastuuta sekä muiden ongelmajätteiksi luokiteltavien aineiden asianmukaista käsittelyä.

Opetusohjelma on tarkoitettu mm. taloyhtiöille, isännöitsijöille, ympäristö ja jätehuollosta vastaaville viranomaisille sekä jätehuolto- ja kierrätyspalveluja tuottaville yrityksille opetus- ja perehdyttämis- sekä täydennyskoulutusmateriaaliksi.

Taustaa ja ohjelman sisältöä

Ongelmajätteitä koskeva lainsäädäntö astui voimaan vuoden 2002 alussa. Jäteasetuksen muutoksella täsmennettiin jätteen määrittelyä ongelmajätteeksi, asetuksella uudistettiin mm. jäte- ja ongelmajäteluetteloa johon on sisällytetty uusia jätelajeja ongelmajätteinä.

Opetusohjelmassa annetaan tietoa ja käytännön esimerkkejä ongelmajätteiden kierrätyksestä ja tuottajavastuujärjestelmästä. Ohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein mm. ongelmajätteen tunnistamista, kierrätyksen menettelytapoja ja vastuukysymyksiä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa jätteiden tuottajien käyttäytymiseen ja asenteisiin ongelmajätteitä kohtaan.

Opetusohjelman keskeinen tavoite on vähentää ongelmajätteistä aiheutuvaa terveydellistä, ympäristöllistä ja taloudellista haittaa.

Hyvät Ratkaisut Ongelmille – opetusohjelma on tehokas tietopaketti joka osaltaan vaikuttaa poistamaan ongelmajätteiden käsittelyyn liittyviä vääriä asenteita tai välinpitämättömyyttä suhtautumisessa ongelmajätteisiin.

Hyvät Ratkaisut Ongelmille- opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Ongelmajätteen määrittely
Mistä ongelmajätteen tunnistaa?
Miten kuluttaja voi tuotevalinnoilla vaikuttaa ongelmajätteiden määrään?
Mihin ja miten kauan ongelmajätteitä voidaan varastoida?
Voiko ongelmajätteen itse ilman turvallisuusriskejä hyödyntää tai hävittää?
Ongelmajätettä ei saa jättää heitteille
Erämatkailu- ja metsäalueiden ongelmajätteet
Sekajätteen ja ongelmajätteen sekoittuminen
Mitä ongelmia ongelmajätteet voivat aiheuttaa jätteenkäsittelylaitoksessa?
Tuottajan jätehuoltovastuu Miksi sähkö- ja elektroniikkaromu on ongelmajätettä?
Tuottajavastuu, milloin ja mitä merkitystä sillä on kuluttajalle käytännössä?
Miten kylmälaitteiden tuottajavastuu toteutetaan käytännössä?
Romuajoneuvot ongelmajätteinä
Romutustodistuksen merkitys
Voidaanko tuottajavastuun piiriin kuuluvasta jätteestä periä kuitenkin erillinen kierrätysmaksu?
Ympäristövastuu ja ympäristörikokset
Mediakortti:

Opetusohjelman yhteistuotanto-ja asiantuntijatahot:

Ympäristöministeriö
Suomen Ympäristökeskus, Syke
Turvatekniikan keskus, TUKES
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, YTV
Metsähallitus
Elwira Oy
Jokilaakson Jäte Oy
Jätekukko Oy
Stormossen Oy
Perämeren Jätehuolto Oy
Stena Metalliyhtymä Oy
Stena EK Oy
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab


Tuotenumero: 100142
Kategoria: Ympäristö
Tuotantovuosi: 2004
Kesto: 40 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi