Ohjelmatiedot
Biojätteiden lajittelu ja kompostointi
Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein ajanmukaisia biojätteiden lajitteluun ja kompostointiin liittyviä menetelmiä ja määräyksistä.

Opetusohjelman tavoitteena on osaltaan lisätä ja edistää kerros- ja rivitalokiinteistöjen kotitalouksien ja suurtalouskeittiöiden biojätteiden lajittelua sekä jätekustannuksia säästävää omatoimista kiinteistökohtaista kompostointia.

Opetusohjelma on tarkoitettu neuvonta-, opetus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi mm. kuntien ympäristöviranomaisille, kiinteistö- ja taloyhtiöille, isännöitsijöille, kiinteistönhoitajille, suurtalouskeittiöille, elintarvikeliikkeille, eri alojen oppilaitoksille jne.

Taustaa ja ohjelman sisältöä

EU:n kaatopaikkadirektiivin vaatimuksen mukaan kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää pitäisi vähentää 25 % vuoteen 2006 mennessä, 50 % vuoteen 2009 mennessä ja 65 % vuoteen 2016 mennessä. Se on tärkeää etenkin kasvihuonekaasujen muodostumisen vuoksi, sillä biohajoavan jätteen anaerobisessa hajoamisessa syntyy metaanikaasua, joka on 20 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi.

Jätelain mukaisesti jätteen tuottajan on kaikessa toiminnassaan mahdollisuuksiensa mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Nykyisen jätelainsäädännön hengen mukaisesti kaikki biohajoava jäte tulisi hyödyntää sillä niiden paikka ei ole kaatopaikalla.

Kompostoimalla säästetään luontoa ja kiinteistön jätehuoltokustannuksia. Lajittelemalla ja kompostoimalla jätteitä on mahdollista säästää jätehuoltokustannuksia ja jätteiden tuottajan omat jätelaskut pienenevät ja ympäristön kuormitus vähenee ja ravinteet saadaan kiertoon. Kiinteistökohtaisella kompostoinilla kuljetukset vähenee ja ravinteet voidaan käyttää omaan puutarhaan.

Kiinteistöjen ja kotitalouksien tulisi kuitenkin jätteen tuottajina olla tietoisia kompostointiin liittyvistä menetelmistä ja määräyksistä sillä väärät kompostointiin liittyvät menetelmät kasvattavat riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristöhaitoille. Käytännön läheisellä neuvonnalla ja opastuksella voidaan lisätä kiinteistöjen asukkaiden omatoimista biojätteiden lajittelua ja kompostointia.

Biojätteiden lajittelu ja kompostointi – ohjelmassa annetaan tietoa ja käytännön esimerkkejä kiinteistökohtaiseen kompostointiin sekä hyviä esimerkkejä kiinteistöistä jotka hoitavat jätteitään esimerkillisesti.

Biojätteiden lajittelu ja kompostointi- opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Biojätteiden lajittelu
Laitosmainen kompostointi
Biokaasulaitos
Kompostointi
Kompostointi koskevat

jätehuoltomääräykset Kompostointia koskeva sivutuoteasetus
Avokompostointi
Kompostorin sijoittaminen
Mitä voidaan kompostoida?
Käymäläjätteen kompostointi
Puutarhajätteiden kompostointi
Biojätteiden säilytys
Eläinperäiset jätteet
Kompostorit
Kerros- ja rivitalokiinteistön jätteiden kompostointi
Kompostorin käyttöönotto ja hoito
Kompostin hoitovastuu
Suurtalouskeittiön ja elintarvikeliikkeen jätteiden kompostointi
Ongelmien tunnistaminen kompostoinnissa
Kompostorin tyhjennys ja kompostimullan käyttö
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelman yhteistuotanto- ja asiantuntijatahot:

Ympäristöministeriö
Suomen Ympäristökeskus, Syke
Maa- ja metsätalousministeriö


Tuotenumero: 100146
Kategoria: Ympäristö
Tuotantovuosi: 2005
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi